Кариери

БУЛМАРКЕТ ЕООД е една от 20-те най-големи компании в България и една от водещите в търговията с горива и товарния жп транспорт.

Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

- Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.

- Вътрешни и международни железопътни превози и маневрена дейност.

- Вътрешен и международен автомобилен транспорт.

-Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 • СЧЕТОВОДИТЕЛ

  Поради разширяване на бизнес процесите и дейностите в Групата Булмаркет и увеличаване на обема от работа, компанията търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ с опит и задълбочени познания в Международните стандарти за финансово отчитане.

  Виж повече

  СЧЕТОВОДИТЕЛ

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Отговаря за счетоводното отчитане на дълготрайните активи на фирмите влизащи в Групата Булмаркет;
  • Отговаря за правилното прилагане на изискванията на МСФО 16 Лизинг и СИДДО;
  • Изготвя отчети за салда по сметки и транзакции с доставчици и клиенти;

  • Изготвя нареждания за плащания към доставчици и държавния бюджет;
  • Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и спазването на установените законови срокове;

  • Подпомага и подготвя данни необходими за одити, ревизии и проверки.


  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Висше икономическо образование – „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или други подобни специалности;

  • Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
  • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);

  • Минимум 3 години трудов стаж като счетоводител в международна компания;
  • Висока компютърна грамотност (Word, Excel), както и опит в работа със счетоводни софтуери;
  • Добро владеене на английски език писмено и говоримо– ниво В1/В2;
  • Аналитичност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
  • Способност и желание за работа в изключително динамична среда.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да бъдете част от утвърдена компания;
  • Да станете част от амбициозен екип от професионалисти;
  • Въвеждащо обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Ваучери за храна от 200 лв./месец;
  • Допълнителна здравна застраховка;
  • Транспорт до/от работното място;
  • Модерни офиси и места за отдих и спортни активности;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

  За производствената площадка намираща се в гр. Сливо поле, търсим да назначим ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, който да контролира изпълнението на технологичните процеси и операции, в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване.

  Виж повече

  ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

  • Следиш и контролираш спазването на производствената технология на произвежданите продукти;

  • Осъществяваш контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество;
  • Следиш и контролираш стриктното спазване на разходните норми на суровини и материали за производството;
  • Участваш в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

  ТИ СИ ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ, АКО:

  • Имаш завършено висше техническо или химическо образование;
  • Добри компютърни умения – Microsoft Office;
  • Умееш да организираш хора и процеси;
  • Открояваш се с отлични аналитични умения;
  • Умееш да работиш в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да работиш в утвърдена компания и да станеш част от екипа на един от най-големите работодатели в страната;
  • Натрупване на реален практически опит в динамична работна среда и в сферата на алтернативните горива;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Широк пакет от социални придобивки;
  • Ваучери за храна;
  • Транспорт до/от работното място;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  АСТРА БИОПЛАНТ е основана през 2007г. и е специализирана в производството и търговията на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. За осигуряване качеството на суровините и готовата продукция компанията разчита на собствена акредитирана лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ разполагаща с високотехнологично оборудване.

  Виж повече

  ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  Поради увеличаване обема на работа компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ химични анализи.

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация;
  2. Предава навреме и точно резултатите от изпитваните продукти;
  3. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място;
  4. Познава стандартизационните документи на изпитваните продукти;

  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Средно специално или висше образование в областта на химията;
  • Желание за работа на смени (12ч.) - 1 дневна /1 нощна /2 почивки;
  • Предишен професионален опит в извършването на химични анализи би дал допълнително предимство;
  • Дисциплинираност, отговорност, желание за обучение и развитие;
  • Умения за работа в екип и динамична работна среда.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да бъдете част от утвърдена компания;
  • Осигурено фирмено обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Допълнително изплащане на извънреден труд според КТ;
  • Ваучери за храна на стойност 200лв./месец;
  • Допълнителна здравна застраховка;
  • Осигурен безплатен служебен транспорт;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ADMINISTRATIVE AND FINANCE ASSOCIATE

  As the business is growing, we are currently looking for a new member on the role Administrative Associate in Finance department who will support the Manager International markets and relationships in his/her daily routine activities.

  Виж повече

  ADMINISTRATIVE AND FINANCE ASSOCIATE

  If you are recently graduated in Finance discipline, you are good in the communication in English and you want to grow and learn in a dynamic work environment among a lot of professionals, do not hesitate to apply now.

  What will you do:

  • Fill, edit and verify the accuracy of the requested finance documentation;
  • Collect accurately and archive all sales and finance documents;
  • Communicate with Sales, Finance and Accounting departments within the holding;
  • Prepare reports requested by the Management;

  Required Skills and Experience:

  • University degree in Finance, Business administration, Economics or equivalent education;
  • Fluent level of English - B2 level is a must; Second language would be considered as an additional advantage;
  • Excellent working knowledge in MS Office especially in Excel;
  • Analytical and communicational skills;
  • Attention to details;
  • Curiosity and desire to develop.

  About our offer:

  • Possibility to work in an international and dynamic environment;
  • Opportunity for career development and growth within the company;
  • Competitive salary;
  • Food vouchers;
  • Additional health insurance;
  • Lively modern offices and places for relax and sport activities;
  • Free coffee and hot beverages in the office;
  • Team building events, parties, and participation in different events.


  Please send your application in English.
  Only short-listed applicants will be contacted for an interview.
  All applications are treated with strict confidentiality.

  Кандидатствай за тази обява

 • РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

  Във връзка със стартиране на дейността на завода, ЛВЗ 1866 ЕАД търси да назначи РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, който ще организира и ръководи изцяло дейността свързана с контрол на качеството на произвежданата продукция съгласно утвърдени международни и национални стандарти в сферата на подвижния железопътен състав. Ако притежавате опит на сходна позиция в сферата на машиностроенето, искате да сте част от новосформиращ се екип и имате силна мотивация да се развивате в динамична работна среда, не се колебайте и ни изпратете Вашата автобиография.

  Виж повече

  РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

   

  РАБОТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО:

  • Разработва и прилага системи за управление на качеството и контролира стриктното прилагане и спазване на свързаните с тях установени международни и национални стандарти за качество в сферата на дейност на компанията;
  • Разработва и валидира процедури, правила и вътрешни обучения свързани с качеството;
  • Ръководи цялостната организация по създаване, внедряване и управление на оперативните документи свързани с контрола на качеството на продукцията, както и докладите и отчетите от вътрешни и външни одити;
  • Участва при одити от контролни органи, одити по сертификация или клиентски одити;
  • Анализира причините и предприема корективни и превантивни действия при открити отклонения от установените изисквания за качество;
  • Участва в комисиите за разглеждането на рекламации към доставчиците и от клиентите по отношение разногласията относно качеството на продукцията;

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Висше инженерно образование - специалност Управление на качеството или сходна;
  • Минимум 5 години опит на ръководна позиция в управлението на системи и процеси свързани с контрол на качеството в сферата на машиностроенето;
  • Работа с техническа документация;
  • Отлична компютърна грамотност и работа с MS Office;
  • Добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
  • Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми;
  • Отлични организационни и лидерски умения.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Работа в стартираща дейността си компания, част от утвърдената вече Група на Булмаркет;
  • Възможност за придобиване на ценен опит в динамична среда и екип от професионалисти;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
  • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
  • Споделен абонамент за обучителната платформа“ Уча се“;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за дентални услуги, очила и лекарства;
  • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден; Подаръци за децата на служителите на 1 юни и 15 септември;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.


  Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
  С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • МЕТРОЛОГ

  Във връзка със стартиране на дейността на завода, ЛВЗ 1866 ЕАД търси да назначи МЕТРОЛОГ. Ако притежавате опит на сходна позиция в областта на метрологията и средствата на измерване, искате да сте част от новосформиращ се екип и сте мотивиран/а да се развивате в динамична работна среда, не се колебайте и ни изпратете Ваша автобиография.

  Виж повече

  МЕТРОЛОГ

  РАБОТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТ МЕТРОЛОГ:

  • Организира проверки, ремонт и калибриране на измервателните уреди;
  • Осъществява контрол на съответствието на методите и измервателните уреди със законовите изисквания;
  • Извършване на метрологични проверки на детайли и документиране на резултатите;
  • Изготвя и съхранява работна документация - протоколи от измервания, паспорти, доклади за бракувана продукция и др;

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Средно техническо или висше образование в сферата на Информационно-измервателна техника, Метрология, Автоматизация или сходни специалности;
  • Минимум 3 години опит на сходна позиция в измервателна лаборатория на производствено предприятие;
  • Работа с техническа документация;
  • Добра компютърна грамотност и работа с MS Office;
  • Работно ниво на английски език ще се счита за предимство;
  • Умения за работа в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Работа в стартираща дейността си компания, част от утвърдената вече Група на Булмаркет;
  • Възможност за придобиване на ценен опит в динамична среда и специфична сфера на производство;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
  • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
  • Споделен абонамент за обучителната платформа“ Уча се“;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за дентални услуги, очила и лекарства;
  • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден; Подаръци за децата на служителите на 1 юни и 15 септември;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
  С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • МЕХАНИК на металорежещи и металообработващи машини

  Във връзка със стартиране на дейността на завода, ЛВЗ 1866 ЕАД търси да назначи МЕХАНИК в отдел Поддръжка, който ще участва в ремонта и поддръжката на механичната част на металорежещи и металообработващи машини на намиращи се на територията на завода.

  Виж повече

  МЕХАНИК на металорежещи и металообработващи машини

  РАБОТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Разглобява, сглобява и извършва поддръжка и ремонт на повредени части и компоненти на металорежещи и металообработващи машини - универсални стругове и фрези, хидравлични и ексцентрик преси, абканти, гилотини и други;
  • Следи за възникването на неизправности в работата на машинното оборудване и своевременното им отстраняване;
  • Участва активно при всички профилактични и превантивни ремонтни дейности, както и при инсталиране на ново оборудване.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Средно или висше образование с техническа насоченост;
  • Предишен опит в поддръжката на машини и оборудване в производствено предприятие е задължителен;
  • Работа с техническа документация;
  • Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми;
  • Умения за работа в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Работа в стартираща дейността си компания, част от утвърдената вече Група на Булмаркет;
  • Възможност за придобиване на ценен опит в динамична среда и екип от професионалисти;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
  • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
  • Споделен абонамент за обучителната платформа“ Уча се“;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за дентални услуги, очила и лекарства;
  • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден; Подаръци за децата на служителите на 1 юни и 15 септември;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.


  Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
  С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю.

  Кандидатствай за тази обява