Кариери

БУЛМАРКЕТ ЕООД е една от 20-те най-големи компании в България и една от водещите в търговията с горива и товарния жп транспорт.

Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

- Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.

- Вътрешни и международни железопътни превози и маневрена дейност.

- Вътрешен и международен автомобилен транспорт.

-Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 • ОПЕРАТОРИ ПАРОПРОИЗВОДСТВО /може и без опит/

  АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД, лидер в производството на биодизел и растителни масла, търси да назначи ОПЕРАТОРИ за пароцентралата си, намираща се на територията на индустриална зона Тегра.

  Виж повече

  ОПЕРАТОРИ ПАРОПРОИЗВОДСТВО /може и без опит/

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Пуска в действие, обслужва и поддържа парните котли и спомагателните съоръжения към тях;
  • Контролира водата и налягането на парата по показанията на контролно-измервателните уреди;
  • Контролира работата на спомагателните съоръжения към котела;
  • Спазва правилата за безопасна работа.

  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Средно образование;
  • Свидетелство за правоспособност „Огняр на котли с високо налягане“ би било предимство, но не е задължително условие. За кандидатите, които нямат посочената правоспособност, компанията организира безплатно обучение;
  • Желание за работа на смени (12ч.) – 1 дневна/1 нощна /2 почивки;
  • Добра комуникативност, умение за работа в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Работа в утвърдена и бързоразвиваща се компания;
  • Трудов договор и осигуровки върху цялата работна заплата;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Конкурентно възнаграждение и допълнителна бонусна схема;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
  • Коледен бонус;
  • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
  • Споделен абонамент за обучителната платформа“ Уча се“;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за зъболекар, очила и лекарства;
  • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден;
  • Подаръци за децата на всички служители за 1 юни, както и за всички първокласници на 15 септември.
  • Осигурен транспорт от/до работното място в рамките на гр. Русе;
  • Осигурено работно облекло;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.


  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА

  Екипът ни в отдел Логистика се разширява и търсим отговорен и проактивен колега, с желание за развитие в сферата на Транспорта и Логистика, който ще има възможност да натрупа ценен опит сред професионалисти.

  Виж повече

  СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА

  Възможна локация на раб.място: София


  ЩЕ ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

  • Подпомагаш цялостната дейност на служителите в отдел Логистика;
  • Подпомагаш процеса по планиране и организиране на транспортни дейности;
  • Координираш и комуникираш с превозвачи;
  • Съдействаш за разрешаване на възникнали казуси и евентуални проблеми в процеса на транспортиране на товарите;
  • Проследяваш и даваш предложения за оптимизация на транспортните разходи за направените доставки;
  • Изготвяш справки за нуждите на ръководството.

  НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Кариерен старт и развитие в утвърдена компания;
  • Натрупване на реален практически опит в динамична работна среда;
  • Трудов договор с пълни осигуровки;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Широк пакет от социални придобивки;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв./месец;
  • Организиране на фирмени събития и тийм билдинги.


  ТИ СИ ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ, АКО:

  • Си завършил висше образование в сферата на Транспорт и Логистика или сходна специалност;
  • Притежаваш много добри познания за работа с MS Office пакет;
  • Владееш английски език на работно ниво;
  • Определяш себе си като отговорен, инициативен и организиран кандидат.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • СЧЕТОВОДИТЕЛ

  Поради разширяване на бизнес процесите и дейностите в Групата Булмаркет и увеличаване на обема от работа, компанията търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ с опит и задълбочени познания в Международните стандарти за финансово отчитане.

  Виж повече

  СЧЕТОВОДИТЕЛ

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Отговаря за счетоводното отчитане на дълготрайните активи на фирмите влизащи в Групата Булмаркет;
  • Отговаря за правилното прилагане на изискванията на МСФО 16 Лизинг и СИДДО;
  • Изготвя отчети за салда по сметки и транзакции с доставчици и клиенти;

  • Изготвя нареждания за плащания към доставчици и държавния бюджет;
  • Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и спазването на установените законови срокове;

  • Подпомага и подготвя данни необходими за одити, ревизии и проверки.


  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Висше икономическо образование – „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или други подобни специалности;

  • Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
  • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);

  • Минимум 3 години трудов стаж като счетоводител в международна компания;
  • Висока компютърна грамотност (Word, Excel), както и опит в работа със счетоводни софтуери;
  • Добро владеене на английски език писмено и говоримо– ниво В1/В2;
  • Аналитичност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
  • Способност и желание за работа в изключително динамична среда.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да бъдете част от утвърдена компания;
  • Да станете част от амбициозен екип от професионалисти;
  • Въвеждащо обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Ваучери за храна от 200 лв./месец;
  • Допълнителна здравна застраховка;
  • Транспорт до/от работното място;
  • Модерни офиси и места за отдих и спортни активности;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ТЕХНОЛОГ

  За производствената площадка намираща се в гр. Сливо поле, търсим да назначим ТЕХНОЛОГ, който да контролира изпълнението на технологичните процеси и операции, в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване. Ако имаш завършено висше химическо образование и искаш да надградиш своите познания в сферата на алтернативните горива, както и на добива и преработката на растителни масла, ни изпрати твоя автобиография.

  Виж повече

  ТЕХНОЛОГ

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

  • Следиш и контролираш спазването на производствената технология, на технологичните и качествените параметри на произвежданите продукти;
  • Създаваш вътрешни инструкции и даваш указания във връзка с технологията на производството на продуктите;
  • Осъществяваш контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество;
  • Следиш и контролираш стриктното спазване на разходните норми на суровини и материали за производството;
  • Участваш в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

  ТИ СИ ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ, АКО:

  • Имаш завършено висше химическо образование;
  • Притежаваш предишен опит в управлението на химико-технологични процеси в производствено предприятие;
  • Искаш да придобиеш специфични знания и умения в сферата на алтернативните горива;
  • Открояваш се с отлични организационни и аналитични умения;
  • Умееш да работиш в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да работиш в утвърдена компания и да станеш част от екипа на един от най-големите работодатели в страната;
  • Натрупване на реален практически опит в динамична работна среда и в сферата на алтернативните горива;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Широк пакет от социални придобивки;
  • Ваучери за храна;
  • Транспорт до/от работното място;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Кандидатствай за тази обява

 • ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  АСТРА БИОПЛАНТ е основана през 2007г. и е специализирана в производството и търговията на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. За осигуряване качеството на суровините и готовата продукция компанията разчита на собствена акредитирана лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ разполагаща с високотехнологично оборудване.

  Виж повече

  ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  Поради увеличаване обема на работа компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ химични анализи.

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация;
  2. Предава навреме и точно резултатите от изпитваните продукти;
  3. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място;
  4. Познава стандартизационните документи на изпитваните продукти;

  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Средно специално или висше образование в областта на химията;
  • Желание за работа на смени (12ч.) - 1 дневна /1 нощна /2 почивки;
  • Предишен професионален опит в извършването на химични анализи би дал допълнително предимство;
  • Дисциплинираност, отговорност, желание за обучение и развитие;
  • Умения за работа в екип и динамична работна среда.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да бъдете част от утвърдена компания;
  • Осигурено фирмено обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Допълнително изплащане на извънреден труд според КТ;
  • Ваучери за храна на стойност 200лв./месец;
  • Допълнителна здравна застраховка;
  • Осигурен безплатен служебен транспорт;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява