ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.04.2020 | 10:59

„Ел Ен Джи Системи“ ЕООД, като собственик и възложител съгласно Закон за устройство на територията и „Булмаркет ДМ“ ЕООД като оператор на Петролна база „Тегра“ уведомяват за инвестиционното си предложение:
„Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място № 1 (Пристанище Порт Булмаркет) до УПИ ХХVІ и УПИ ХХІ по плана на „ТМ“ АД (л), собственост на „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД“