Инвестиционно предложение

06.07.2024 | 14:19

„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАДНЕВО“ ЕАД,  ЕИК: 207576335
Седалище и адрес на управление:     гр. Русе, бул. „Тутракан” № 100

уведомява за инвестиционното си предложение: „Обособяване на три съществуващи сгради като складове за зърно“, сградите се намират в ПИ № 61460.506.345, ПИ № 61460.506.346, и ПИ № 61460.506.347 по плана на гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 1.