РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 В БУЛМАРКЕТ

16.03.2020 | 12:23

Предвид усложнената обстановка с разпространението на опасния вирус COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, ръководството на русенската компания „Булмаркет ДМ“, предприе рестриктивни мерки за предпазване на служители и клиенти на дружеството.

Припомняме, че в дружеството работят повече от 1000 човека и опазването на техния живот, както и този на контрагентите и техните семейства, е основен приоритет на фирмата.

Беше създаден щаб за координиране на превантивните действия, ритмичността на доставките и минимизиране на рисковете в работата на дружеството. На видни места бяха поставени инструкции за това какво представлява коронавирусът и как да се предпазим от него. На всички служители са предоставени антибактериални маски за многократна употреба, които да се използват по тяхна преценка при контакт с други лица.

Служителите, които обработват входяща кореспоненция, колетни пратки и получавани в дружествата доставки от контрагенти, които предполагат продължителен досег с откритите части на ръцете, получиха освен маски и ръкавици за еднократна употреба. Във всички санитарни помещения, на подходящи места до входните врати на административни сгради, офис контейнери, работни помещения, складови помещения, охранителни кабини, кабини на тежкотоварни автомобили, кранове, локомотиви и друга подвижна техника са поставени диспенсъри с антибактериални гелове.

Служителите, осъществяващи контрол на достъпа в административните сгради и на отговорниците на смяна в производствените единици получиха термометри за дистанционно измерване на телесната температура. Те ще проверяват всички пристигащи на работа служители, посетители и контрагенти.

Разпоредено е да не се допускат до работните места хора с повишена температура над 37оС. Същите да бъдат насочвани да потърсят лекарска помощ. Няма да се допускат до работните места посетители с повишена температура над 37оС.

Преустановен е достъпът на външни лица до административната сграда на
„Булмаркет ДМ“ ЕООД. Определено е помещение за лични срещи в случаите на наложително провеждане, в офис центъра на сградата.

Заведението за хранене в административната сграда е затворено до второ нареждане.

Служителите ще почистват периодично (не по- малко от четири пъти дневно) дръжки на врати на кабинети, работни плотове, телефонни слушалки, компютърни монитори, клавиатури и мишки.

Не се допуска събиране на големи групи служители в едно помещение – обучения, работни срещи и др. Считано от 13.03.2020г. до второ нареждане. В случай на невъзможност за отмяна на предварително планирани служебни събития, помещението задължително да бъде проветрено преди провеждане на общите дейности, както и на всеки кръгъл час да се извършва проветряване.

Ограничават се до минимум командировките в страната и се преустановят тези в чужбина.

Осигурена е възможност за дистанционна работа извън офиса на част от служителите, като са направени необходимите технически, хардуерни и софтуерни промени обезпечаващи нормалния процес на работа.

Изготвени са планове за непрекъсваемост на доставките и бизнес процесите при усложняване на ситуацията в условията на работа при форсмажорни обстоятелства.

Дадени са задължителни указания служителите, които чувстват каквито и да са симптоми на респираторно заболяване, незабавно да уведомят прекия си ръководител и да потърсят медицинска помощ. Служители, които са били в контакт с болни да проявят отговорност и заявят това на прекия си началник, независимо от наличието или отсъствието на каквито и да е симптоми.

Същите рестриктивни условия се прилагат и в останалите административни и производствени сгради на дружеството, както и съблюдаването за спазване на забраната за посещения в други части на сградите.

Ръководството на компанията напомня на всички свои служители, че сме в условията на извънредна ситуация с неясен времеви хоризонт, който ще бъде изпитание за силата, волята,мотивацията и професионализма на всеки. Затова самоконтролът и дисциплината при спазването на указанията са жизнено важни не само за фирмата, но и за цялото ни общество.