„Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще – 2026  г.“ на Групата Булмаркет

28.04.2022 | 07:47

Групата Булмаркет има удоволствието да представи своята ESG стратегия. Проектът в подготвителния период е разработван в продължение на 8 месеца от над 20 служителя на компанията и са вложени над 1200 работни часа целенасочен труд.

„Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021-  2026 г.“ цели да въведе нов начин на мислене и опериране не само на цялостната организация, а и на заобикалящата я екосистема. Изграждането на стратегията за ESG води до оптимизиране на процесите по линията на нулеви емисии, кръгова икономика, социална ангажираност и прозрачно управление. Това е ключова дейност за всички наши заинтересовани страни относно екологичното, социалното и управленското (ESG) представяне на Групата Булмаркет, както и за положителното въздействие върху местните и регионални общности. Групата  Булмаркет счита за изключително важно цялостния процес да е напълно прозрачен и обоснован.

Изграждането на „Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2021 – 2026 г.“ води до конструирането на 25 големи цели, които Групата Булмаркет си заложи да постигне до 2026г. Идентифицирани са 148 конкретни мерки и дейности, групирани по следните категории:

- ESG мениджмънт;

- околна среда;

- управление;

- служители;

- продукти и клиенти.

Към момента 45 от общия брой цели са приложени пълноценно и преди наличието на стратегията. Създадена е специална организация за управление – ESG съвет, който ще управлява и ще отговаря за изпълнението на процесите по всички категории. Дългосрочната цел е въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035г.

През 2022-ра  година Групата Булмаркет цели да затвърди управленската си структура за ESG и устойчивост чрез обучение на кадри, както и да изготви първия си одитиран по международни стандарти ESG доклад. За Групата Булмаркет доброто корпоративно управление означава прозрачност, етични бизнес практики, открита комуникация и устойчиво развитие. Да бъдем една от високо отговорните, социално, екологични и прозрачни компании в индустрията винаги е било наша цел. Прилагането на стратегията за ЕSG става неизменима част от ценностите и методологията на Групата Булмаркет, като предстои всяка година тя да се актуализира спрямо предходна. Екипът, отговорен за проследяването на изпълнението на стратегията, ще заседава на всяко тримесечие, а данни по заложените мерки ще се събират целогодишно.

Групата Булмаркет носи отговорността за резултатите, професионализма и непрекъснатото усъвършенстване, като целта е да дадем висока добавена стойност за обществото, средата и всички заинтересовани страни.

Можете да се запознаете в повече детайли с нашата „Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021 - 2026г“ в прикачените файлове.

Стратегия за ESG >>