Фирма „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0336

02.04.2019 | 21:53

Фирма „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0336 с наименование „Знаещите могат повече“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”. Партньори по проекта са „ПОРТ БУЛМАРКЕТ“ ЕАД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.

Настоящият проект цели подобряването на професионалната пригодност и компетентностите на част от персонала в 3 свързани с различна, но логически и технологично обвързана икономическа дейност - БУЛМАРКЕТ ДМ ООД, ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД и БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД. Изпълнението му ще допринесе за паралелно подобряване на професионални и ключови умения на работната сила - съществен фактор за повишен трудов потенциал, по-високо качество и производителност на труда. Проектът ще отговори и на потребностите на персонала за усвояване на професионални, езикови или дигитални умения, които ще подобрят професионалния им профил.

Политиката за непрекъснато развитие на човешките ресурси в трите свързани фирми формира и проектните цели, които са релевантни на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и специфичните цели от Инвестиционен приоритет /ИП/ 6 за подобряване на възможностите за учене през целия живот, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и за насърчаване на гъвкави процеси на учене. В аспекта на специфичните цели от ИП 6 са целите на проекта за минимизиране на несъответствията в трудовите характеристики на заетите лица с технологичните промени или недостига на съвременни професионални или ключови умения, съответстващи на нуждите на фирмите.

Планират се  обучения по част от професията на общо 210 работника и придобиване на дигитални или чуждоезикови компетентности на 120 от заетите в 3-те фирми лица. Качественото и съвременно обучение ще мотивира към учене през целия живот за усвояване на знания и умения, ще се осигурят условия за пълноценен труд и достойно възнаграждение.

С финансовата подкрепа по процедура "Обучение на заети лица" от ОПРЧР ще се постигнат очакванията за подобрени професионални и ключови знания и умения, възможности за кариерно и професионално развитие на обучените лица, както и за повишени конкурентоспособност, финансова и пазарната позиция на участващите фирми.

 

Обща стойност на договора: 270 600,00 лв

Продължителност на проекта: 16 месеца

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.