База Бяла

 

Съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД предоставя Информационна брошура, относно аварийното планиране и необходимите мерки при възникване на голяма авария, с разбираема информация за предприятия с нисък и висок рисков потенциал:

- „Складово стопанство за газ пропан-бутан и светли горива“ , гр. Бяла, област Русе, ул. “Васил Априлов”№43 /нисък рисков потенциал/

- „Складово стопанство за съхранение на пропан-бутан“, гара Бяла, имоти ПИ 711 и ПИ 712 по КВС на град Бяла, област Русе /висок рисков потенциал/

  

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария в Складови стопанства за пропан-бутан и светли горива, гр. Бяла, област Русе