Услуги

Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилно партньорство в пазарните условия, постоянно да се управляват аспектите на околната среда, рисковете за здравето и безопасността при работа и да се подобряват резултатите в тези области.